Renquan Zhang

PhD candidate

Chemical & Biological Engineering
2145 Sheridan Road
EvanstonIllinois  60208USA
Phone: 312-315-3806

Publications by Date

Renquan Zhang, Wei Wei, Binghui Guo, Yang Zhang and Zhiming Zheng
Physica A 392, 1232-1245 (2013)
Times cited: 4
Wei W, Zhang* R, Guo B, Zheng Z
Physical Review E 86, 016112 (2012)
Times cited: 4